Vitajte!

Reklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného prostredníctvom on-line obchodu TIPHARDWARE prevádzkovaného spoločnosťou

FB Handel und Service GmbH, so sídlom Nordstr. 11a, 02763 Zittau, Deutschland,
IČ DPH: DE272197922
zapísanou do Obchodného registra pod HRB 33388, súdna príslušnosť Dresden, Deutschland

Adresa pre doručovanie: FB Handel und Service GmbH, P.O.BOX 8, 463 34 Hrádek nad Nisou, Česká republika

Telefonní číslo: +420 910 126 892

Kontaktní e-mail: info@tiphardware.cz

1 Za aké vady tovaru zodpovedáme?

Ako predávajúci zodpovedáme za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar pri prevzatí najmä:

 • má vlastnosti, ktoré boli medzi nami dohodnuté, ktoré popisujeme alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy;
 • je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;
 • vyhovuje požiadavkám právnych predpisov;
 • tovar sa hodí k účelu, ktorý uvádzame, alebo ku ktorému sa zakúpený tovar obvykle používa;
 • za chybu tovaru je tiež považovaná situácia, kedy vám dodáme iný tovar, než aký bol medzi nami dohodnutý;
 • zodpovedá kvalite, ktorá bola medzi nami dohodnutá, prípadne kvalite, ktorú pre daný typ tovaru stanovujú platné a účinné právne predpisy; a
 • tovar nemá právne vady, t. j. k tovaru nemá majetkové práva 3. osoba a tovar je vybavený dokumentami a dokladmi potrebnými pre riadne používanie tovaru.

Spotrebiteľom ďalej zodpovedáme za to, že sa tieto vady nevyskytnú v záručnej dobe. Ak nie ste spotrebiteľom, nie je vám zákonná záručná doba podľa článku 2 poskytovaná. Článok 2 sa vzťahuje len na spotrebiteľov.

Neposkytujeme žiadnu záruku za kvalitu tovaru presahujúcu rozsah zákonnej záručnej doby. Prípadná záruka za kvalitu tovaru, ktorú poskytuje výrobca a ktorá presahuje rozsah zákonnej záručnej doby, sa riadi podmienkami výrobcu a je potrebné ju uplatniť u výrobcu tovaru.

Ak ste podnikateľom, práva z chybného plnenia zakladá len vada, ktorú mal tovar pri prechode nebezpečenstva škody na tovare, hoci sa prejaví až neskôr. V prípade, že sa vada vyskytne v závislosti na porušení niektorej z našich povinností, náležia vám práva z chybného plnenia aj v tomto prípade.

Za vadu tovaru nie je možné považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Ak tovar nezodpovedá vašej predstave, máte v prípade, že ste spotrebiteľom, právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 5 Všeobecných obchodných podmienok pre maloobchod.

Ak ste spotrebiteľom a vada tovaru sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

2 Aká je záručná doba?

U nepoužitého spotrebného tovaru je záručná doba dvadsať štyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom sídle, predávanej veci, jej obale, v dokumentoch priložených k tovaru alebo v reklame stanovená dlhšia záručná doba. U použitého tovaru je záručná doba dvanásť mesiacov od prevzatia tovaru.

Berte na vedomie, že v prípade, že vám bude tovar vymenený alebo opravený, na nový tovar, resp. vymenené súčiastky a náhradné diely, nebeží nová záručná doba. Záručná doba sa však v takom prípade predlžuje o dobu, po ktorú ste nemohli kvôli vade tovar používať, t. j. najmä o dobu, po ktorú je tovar v oprave.

3 Aké práva z chybného plnenia máte?

Vaše práva z chybného plnenia sa riadia zákonom č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), najmä § 2099 až 2117 a, ak ste spotrebiteľom, tiež § 2165 až 2174.

A. Ak ste spotrebiteľ alebo podnikateľ:

V prípade, že vada tovaru existovala alebo sa má za to, že existovala už pri prevzatí tovaru, náležia vám nižšie uvedené práva z chybného plnenia.

Ak je chyba tovaru podstatným porušením zmluvy, náležia vám tieto práva z chybného plnenia:

 1. odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci;
 2. odstránenie vady opravou veci;
 3. primeraná zľava z kúpnej ceny; alebo
 4. odstúpenie od zmluvy.

V prípade podstatného porušenia zmluvy nás v rámci oznámenia vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady informujte o tom, aké právo z chybného plnenia ste si zvolili. Upozorňujeme vás, že ak tak neurobíte, budú vám náležať len tie práva, ktoré by vám náležali pri nepodstatnom porušení zmluvy. Vykonanú voľbu je možné meniť iba po dohode s nami.

Pokiaľ v primeranej lehote vadu tovaru neodstránime, môžete požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môžete od zmluvy odstúpiť.

Ak je chyba tovaru nepodstatným porušením zmluvy, môžete požadovať:

 1. odstránenie vady; alebo
 2. primeranú zľavu z kúpnej ceny.

V prípade, že vadu tovaru neodstránime včas alebo odstránenie vady odmietneme, môžete požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môžete od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu je možné meniť iba po dohode s nami.

Berte na vedomie, že pokiaľ neuplatníte svoje právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpite od zmluvy, sme oprávnení dodať vám chýbajúci tovar alebo odstrániť právnu vadu (najmä dodať chýbajúce dokumenty).

Výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy nie je možné požadovať v prípade, že nemôžete vec vrátiť v tom stave, v akom ste ju prevzali. To neplatí v prípade, že:

 1. došlo k zmene stavu veci v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;
 2. ste použili vec ešte pred objavením vady;
 3. ste nespôsobili nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím; alebo
 4. ste vec predali ešte pred objavením vady, spotrebovali ju, alebo pozmenili vec pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vrátite nám, čo ešte vrátiť môžete, a uhradíte nám stratu do výšky, v ktorej ste mali z použitia veci prospech.

B. Iba ak ste spotrebiteľ:

Pokiaľ sa vada spotrebného tovaru vyskytne v záručnej dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru (u použitého tovaru dvanásť mesiacov od prevzatia tovaru), náležia vám nižšie uvedené práva z chybného plnenia:

 1. právo na výmenu tovaru máte v prípade, že::
  • tovar počas záručnej doby stratí niektorú z vlastností uvedených v článku 1 reklamačného poriadku a nie je to vzhľadom k povahe vady neprimerané;
  • je vada neodstrániteľná;
  • tovar nemôžete riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave; alebo
  • sa na tovare vyskytne väčší počet vád.

  Výmenu tovaru nemôžete požadovať v prípade, že by výmena tovaru bola neúmerná povahe vyskytnutej vady. V takom prípade máte právo na bezplatné odstránenie vady.

  Právo na výmenu tovaru vám nenáleží ani v prípadoch, keď je chybná len časť (súčiastka) tovaru.

  Požadovať výmenu tovaru nie je možné u tovaru použitého alebo predávaného za nižšiu cenu. Namiesto toho môžete požadovať primeranú zľavu.

 2. právo na výmenu chybnej súčasti tovaru máte v prípade, že:
  • je chybná iba súčasť (súčiastka) tovaru;
  • je vada neodstrániteľná;
  • tovar nemôžete riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave; alebo
  • sa na tovare vyskytne väčší počet vád.
 3. právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny máte v prípade, že:
  • v prípade, že nezvolíte právo na odstúpenie od zmluvy, výmenu chybného tovaru alebo súčasti tovaru alebo opravu tovaru;
  • je vada neodstrániteľná;
  • nie sme schopní tovar alebo jeho súčasť vymeniť, alebo opraviť (napríklad tovar sa už nevyrába);
  • vec má vadu, z ktorej sme zaviazaní, a ide o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú.
 4. právo na odstúpenie od zmluvy máte v prípade, že:
  • je vada neodstrániteľná;
  • tovar nemôžete riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave;
  • sa na tovare vyskytne väčší počet vád;
  • nie sme schopní tovar vymeniť, alebo opraviť (napríklad tovar sa už nevyrába); alebo
  • nie je možné vymeniť chybný tovar alebo súčasť tovaru za bezchybný.

4 Kedy nie je možné práva z chybného plnenia uplatniť?

Práva z chybného plnenia vám nenáležia, ak:

 • ste o vade pred prevzatím veci vedeli;
 • ste vadu sami spôsobili;
 • uplynula záručná doba.

Záruka a nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:

 • opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním (za opotrebenie spôsobené používaním sa považuje aj zníženie kapacity batérií a akumulátorov);
 • vady použitej veci zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal v okamihu, kedy ste ho prevzali;
 • veci predávané za nižšiu cenu - len vo vzťahu k vade, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena; alebo
 • ak to vyplýva z povahy veci.

5 Ako postupovať pri reklamácii?

Reklamáciu u nás (alebo osoby, ktorá je v záručnom liste uvedená ako osoba určená k oprave) uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia vady. V súlade so zákonom č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v znení neskorších predpisov prijímame reklamácie:

 • na našej adrese pre doručovanie;
 • v našom sídle;
 • v mieste podnikania;
 • u osoby, ktorá je v záručnom liste uvedená ako osoba určená k oprave.

Pre čo najrýchlejšie vybavenie reklamácie odporúčame využiť adresu pre doručovanie / osobu určenú k oprave.

Odporúčaný postup pri reklamácii:

 • pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom či písomne;
 • zároveň je vhodné nás informovať o tom, aké právo z chybného plnenia ste si zvolili, teda či máte v súlade s týmto reklamačným poriadkom záujem o opravu veci, výmenu tovaru alebo jeho súčasti, odstúpenie od zmluvy, zľavu z kúpnej ceny, prípadne ďalšie práva v súlade s týmto reklamačným poriadkom a občianskym zákonníkom;
 • reklamovaný tovar nám doručíte (inak ako na dobierku; takto doručený tovar nepreberáme); pri zasielaní odporúčame zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu;
 • pre uľahčenie postupu je vhodné k tovaru priložiť doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.

Nesplnenie niektorého z vyššie uvedených krokov alebo nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.

Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci.

O doručenej reklamácii rozhodujeme ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná a potrebná k odbornému posúdeniu vady závislá na druhu výrobku či služby. V prípade, že ste spotrebiteľom, reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme na dlhšej lehote.

V rámci reklamácie vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete; a ďalej (po vybavení reklamácie) vám vydáme potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

V súlade s občianskym zákonníkom máte právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré vám v súvislosti s uplatnením práva z chybného plnenia vznikli. Vezmite na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musíte uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vytknúť vadu.

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 4. decembra 2016

TOPlist