Vitajte!

Všeobecné obchodné podmienky pre maloobchod

Tieto všeobecné obchodné podmienky pre maloobchod (ďalej len „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené prostredníctvom on-line obchodu TIPHARDWARE umiesteného na webovom sídle www.tiphardware.sk (ďalej len „webové sídlo“) medzi spoločnosťou

FB Handel und Service GmbH, so sídlom Nordstr. 11a, 02763 Zittau, Deutschland
IČ DPH: DE272197922
zapísanou do Obchodného registra pod HRB 33388, súdna príslušnosť Dresden, Deutschland

Adresa pre doručovanie: FB Handel und Service GmbH, P.O.BOX 8, 463 34 Hrádek nad Nisou, Česká republika

Telefonní číslo: +420 910 126 892

Kontaktní e-mail: info@tiphardware.cz

ako predávajúcim

a Vami ako kupujúcim

1 Úvodné ustanovenia

Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať vám tovar uvedený v objednávke, a vy sa zaväzujete tento tovar prevziať a zaplatiť nám kúpnu cenu uvedenú v objednávke. Kúpna cena (alebo iba „cena“) zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru a prípadné poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby. Výška týchto nákladov vám bude vždy oznámená ešte pred záväzným odoslaním objednávky.

Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate zaplatením celej kúpnej ceny, nie však skôr, než tovar prevezmete.

1.1 Vzťahuje sa kúpna zmluva iba na tovar?

Kúpnou zmluvou (alebo iba „zmluvou“) sa rozumie akákoľvek zmluva, uzatvorená podľa týchto obchodných podmienok. Môže sa teda jednať napríklad aj o zmluvu o poskytovaní služieb.

1.2 Je kúpna zmluva spotrebiteľskou zmluvou?

O spotrebiteľskú zmluvu sa jedná v prípade, že ste spotrebiteľom, t. j. ak ste fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. V opačnom prípade sa o spotrebiteľskú zmluvu nejedná a nevzťahuje sa na vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok, ale vzťahujú sa na vás Všeobecné obchodné podmienky pre veľkoobchod. Najmä, ako nespotrebiteľ nemáte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.

1.3 Aké máte ako spotrebiteľ zvláštne práva?

Ako spotrebiteľ máte predovšetkým:

 • právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je napr. telefón, e-mail nebo internetový obchod (článok 5 týchto obchodných podmienok);
 • nárok na záruku na nepoužitý spotrebný tovar v dĺžke 24 mesiacov (uplatnenie záruky sa riadi Reklamačným poriadkom);
 • právo na oznámenie informácií pred uzatvorením zmluvy (informácie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach alebo na webovom sídle),
 • právo na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu zo zmluvy (článok 7.3 týchto obchodných podmienok).

1.4 Čím sa riadi náš právny vzťah?

Náš právny vzťah sa riadi nasledujúcimi dokumentami:

 • týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú a spresňujú naše vzájomné práva a povinnosti;
 • Reklamačným poriadkom, podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii tovaru;
 • Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré upravujú ochranu vašich osobných údajov;
 • podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom sídle najmä pri uzatváraní zmluvy;
 • objednávkou a jej prijatím z našej strany,

a v otázkach tu neupravených tiež nasledujúcimi právnymi predpismi:

 • zákonom č 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platnom znení (ďalej iba „občiansky zákonník“);
 • zákonom č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v znení neskorších predpisov (iba ak ste spotrebiteľom).

Sídlo našej spoločnosti sa nachádza v Spolkovej republike Nemecko, náš vzťah sa ale bude vždy riadiť českým právom. Ak ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako slovenský právny poriadok, je vám v právnych vzťahoch poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

1.5 Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?

Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením vo webovom sídle potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi.

Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či dopĺňať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.

2 Kúpna zmluva

2.1 Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?

Na webovom sídle je uvedený zoznam tovaru vrátane popisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. U každého tovaru je uvedená cena vrátane všetkých daní, ciel a poplatkov. Uvedené ceny nezahŕňajú ceny a náklady za balenie, dopravu alebo dodanie tovaru k vám. Prezentácia tovaru je informatívneho charakteru a nejedná sa o náš návrh na uzatvorenie zmluvy. Pre uzatvorenie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany.

2.2 Ako podať objednávku?

Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového sídla (vyplnením formulára), prípadne i telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom, ktorý podľa aktuálnych informácií uvedených na webovom sídle umožňujeme.

Objednávka musí obsahovať všetky informácie uvedené vo formulári, najmä presné označenie objednávaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov, zvolený spôsob platby a dopravy a vaše kontaktné údaje (dodacie a prípadne fakturačné).

Pred odoslaním objednávky skontrolujte zadané údaje, po stlačení tlačidla "Potvrdiť a odoslať objednávku" bude už vaša objednávka záväzná. Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky či e-mailom.

O prijatí objednávky Vás budeme informovať. Informácia (oznámenie) o prijatí objednávky je zasielaná automaticky a nejedná sa o záväzné prijatie objednávky z našej strany, pokiaľ to v oznámení nie je výslovne uvedené.

Ak budeme mať pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môžeme Vás kontaktovať za účelom jej overenia. Neoverenú objednávku môžeme odmietnuť. Na takú objednávku sa potom hľadí, ako keby nebola podaná.

2.3 Kedy je teda zmluva uzatvorená?

Kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu, keď vám je doručené prijatie objednávky z našej strany. Prijatie objednávky vám bude odoslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Prijatie objednávky (akceptácia) môže byť súčasťou informácie o prijatí objednávky podľa článku 2.2 týchto podmienok (ak je to v potvrdení výslovne uvedené), alebo môže po tomto potvrdení nasledovať samostatne.

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zjavné z webového sídla.

2.4 Môžete už odoslanú objednávku zrušiť?

Objednávku, ktorú sme zatiaľ neprijali (t. j. nebolo vám zaslané záväzné prijatie objednávky z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok), môžete zrušiť telefonicky nebo e-mailom. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie objednávky je možné iba po dohode s nami. Ak je takto zrušená objednávka tovaru, ohľadom ktorého nejde od zmluvy odstúpiť (podrobnejšie v článku 5), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už v súvislosti so zmluvou vynaložili.

2.5 Môže sa cena uvedená na webovom sídle meniť?

Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom sídle. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, ibaže by bolo na webovom sídle výslovne uvedené niečo iné.

V prípade, že na našej strane došlo k celkom zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny tovaru na webovom sídle alebo v priebehu objednávania, nie sme povinní dodať vám tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že vám bolo zaslané prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok. V takom prípade si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy.

Ak cena uvedená pri tovare na webovom sídle alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, bezodkladne Vás na túto skutočnosť upozorníme. Ak dosiaľ nedošlo k prijatiu vašej objednávky, nie sme povinní zmluvu uzavrieť.

Na odoslané objednávky nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok.

2.6 V akých jazykoch je možné zmluvu uzavrieť?

Zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku, ibaže by sme sa výslovne dohodli na inom jazyku.

2.7 Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe?

Zmluva nie je uzatváraná písomne s podpismi zmluvných strán. Zmluvu tvoria tieto obchodné podmienky, vaša objednávka a jej prijatie z našej strany. Celá zmluva vám bude zaslaná e-mailom alebo na vašu žiadosť vytlačená poštou. Pri zasielaní poštou Vás môžeme požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.

2.8 Je zmluva niekde uložená?

Zmluvu (vrátane týchto obchodných podmienok) archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám, ale na vyžiadanie vám ju zašleme.

2.9 Čo ak niečomu v zmluve nerozumiete?

V prípade otázok k obchodným podmienkam alebo k zmluve nás môžete kontaktovať telefonicky nebo prostredníctvom e-mailu. Radi vám poskytneme všetky potrebné informácie.

3 Platobné podmienky

3.1 Aké spôsoby platby prijímame?

Kúpnu cenu môžete uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku;
 • v hotovosti pri osobnom odbere na adrese nášho sídla, prípadne pri osobnom odbere na výdajných miestach našich zmluvných partnerov (zoznam týchto miest nájdete na webovom sídle);
 • bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny vám budú oznámené v potvrdení objednávky).

Prípadné ďalšie spôsoby platby sú uvedené na webovom sídle.

Niektoré spôsoby platby (najmä dobierka) môžu byť tiež spoplatnené. Tieto poplatky sú uvedené na webovom sídle. V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby zahŕňa.

3.2 Kedy nastane splatnosť kúpnej ceny?

V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby pred dodaním tovaru je cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky podľa článku 2.3. Váš záväzok uhradiť cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený v okamihu pripísania príslušnej čiastky na náš účet.

3.3 V akej mene môžete platiť?

Platba tovaru je možná v eurách (EUR). Pre stanovenie konečnej ceny je rozhodujúcou cena uvedená v eurách.

3.4 Kedy môžeme požadovať zálohu alebo úhradu vopred?

Zálohu na kúpnu cenu môžeme požadovať predovšetkým pri objednávkach s celkovou cenou nad 200 EUR.

Ďalej sme oprávnení požiadať Vás o uhradenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním (§ 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije).

4 Dodacie podmienky

4.1 Ako posielame tovar?

Spôsoby dodania tovaru sú uvedené na webovom sídle. Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke. Ak žiaden spôsob dopravy nezvolíte, môžeme ho určiť my.

4.2 Aké sú náklady na dodanie tovaru?

Náklady na dodanie tovaru závisia vždy na veľkosti a povahe tovaru a na cenníku zvoleného dopravcu. Aktuálne náklady na dodanie tovaru sú uvedené na webovom sídle.

V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy zahŕňa.

4.3 Kedy vám tovar dodáme?

Doba dodania tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby.

Tovar, ktorý je skladom, spravidla odovzdáme dopravcovi do dvoch pracovných dní od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku), prípadne od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe).

Tovar, ktorý nie je skladom, odovzdáme dopravcovi, akonáhle je to možné. O presnom dátume Vás budeme informovať.

Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, keď je vám tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z vašej strany.

4.4 Ako postupovať pri prevzatí tovaru?

Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu i nás. Ak odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

V okamihu prevzatia tovaru (alebo v okamihu, keď ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neučinili), na vás prechádza zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru.

4.5 Čo sa stane v prípade, že tovar neprevezmete?

Ak je z dôvodov na vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným než dohodnutým spôsobom, ste povinný uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú. Tieto náklady nepresiahnu 0,50,- EUR za každý deň trvania uskladnenia. Náklady na uskladnenie môžu dosiahnuť maximálne čiastku celkom 20,- EUR nebo výšku kúpnej ceny, ak je nižšia ako 20,- EUR.

Ďalej máme v takom prípade právo odstúpiť od zmluvy.

5 Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1 Ako môžete od zmluvy odstúpiť?

Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená na niekoľko častí, odo dňa prevzatia poslednej časti dodávky.

Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu alebo e-mail. Pre odstúpenie od zmluvy je možné využiť vzorový formulár. Prijatie oznámenia vám bez zbytočného odkladu potvrdíme e-mailom.

Odstúpenie od zmluvy nemusíte nijak zdôvodňovať.

5.2 Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva i akákoľvek doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou od počiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzatvorená.

Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo strán účinnosť. Darček nám zašlite späť spoločne s vráteným tovarom.

5.3 Kedy nie je možné od zmluvy odstúpiť?

V súlade s § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od zmlúv, ktorých predmetom je:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

5.4 Akým spôsobom nám vrátite tovar?

Tovar ste nám povinný vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu doručovaciu adresu, do akejkoľvek prevádzkarne alebo na adresu nášho sídla. Tovar nezasielajte na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nie sme povinní prevziať.

K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:

 • kópiu dodacieho listu a faktúry, ak tieto dokumenty boli vystavené, nebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru;
 • písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári nebo inak) a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet, osobné prevzatie hotovosti alebo poštová poukážka či inak). Do vyjadrenia uveďte adresu pre doručovanie, telefón a e-mail.

Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

5.5 Kedy dostanete späť svoje peniaze?

Všetky prijaté peňažné prostriedky vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť vám peniaze skôr, než nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

Vedľa kúpnej ceny máte i nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k vám a zaplatených poplatkov. Ak ste však zvolili iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Peniaze vám vrátime:

 • rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali, alebo
 • spôsobom, aký budete požadovať.

Vedľa vyššie uvedených spôsobov môžeme peniaze vždy vrátiť i zaslaním na vami uvedený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané k úhrade kúpnej ceny (ak nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadny neoznámite). Prijatím týchto obchodných podmienok vyslovujete svoj súhlas so zaslaním peňažných prostriedkov podľa predchádzajúcej vety pod podmienkou, že vám týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte vy, a to i v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.6 Čo ak bol vrátený tovar poškodený?

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu.

Ak zistíme, že vami vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený alebo čiastočne spotrebovaný, máme voči vám nárok na náhradu škody.

5.7 Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

 • technickou chybou bola na webovom sídle uvedená celkom zjavne chybná cena tovaru (článok 2.5 týchto obchodných podmienok);
 • tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať na Slovensko atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať;
 • plnenie sa stane objektívne nemožným nebo protiprávnym.

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme Vás o našom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať. Odstúpenie je voči vám účinné v okamihu, keď je vám doručené.

Ak ste už úplne alebo sčasti uhradili kúpnu cenu, vrátime vám prijatú čiastku bezhotovostne na účet, ktorý nám pre tento účel oznámite, alebo z ktorého ste uskutočnili úhradu. Peniaze vrátime do piatich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

6 Práva z chybného plnenia

Vaše práva z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, ak ste spotrebiteľom, tak aj § 2158 až 2174 občianskeho zákonníka).

Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia budeme postupovať v súlade s naším Reklamačným poriadkom. Pred odoslaním reklamácie sa s Reklamačným poriadkom dôkladne oboznámte, aby mohla byť reklamácia vybavená čo najrýchlejšie a k vašej spokojnosti.

7 Registrácia na webovom rozhraní

7.1 Ako sa môžete registrovať na webovom rozhraní?

Registráciou prostredníctvom registračného formulára na webovom rozhraní je založený užívateľský účet. Prístupové údaje do užívateľského účtu uchovávajte v tajnosti. Nenesieme zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou.

Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri ktorého založenie boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme bez náhrady zrušiť. V prípade zmien vo vašich údajoch odporúčame vykonať ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte.

7.2 Na čo užívateľský účet slúži?

Prostredníctvom užívateľského konta môžete predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať užívateľský účet. Prípadné ďalšie funkcie užívateľského účtu sú vždy uvedené na webovom rozhraní.

7.3 Kedy môžeme váš užívateľský účet zrušiť?

Vezmite na vedomie, že máme právo váš užívateľský účet bez náhrady zrušiť, ak prostredníctvom vášho účtu dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto obchodných podmienok.

8 Ochrana autorských práv, zodpovednosť a užívanie webového rozhrania

8.1Je obsah webových stránok chránený autorským právom?

Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty vrátane obchodných podmienok, fotografie, obrázky, logá, programové vybavenie a ďalšie) je chránený naším autorským právom alebo právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať pre ľubovoľný účel bez nášho súhlasu či súhlasu držiteľa autorských práv. Predovšetkým je zakázané bezplatné či odplatné sprístupnenie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní.

Názvy a označenie výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

8.2 Zodpovednosť a užívanie webového rozhrania

Nenesieme zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania nesmiete používať postupy, ktoré by mohli narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém.

Ak sa pri užívaní webového rozhrania dopustíte akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade ste ďalej povinní uhradiť nám škodu, ktorá vaším konaním podľa tohto odseku preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opustenie webového rozhrania a na presmerovanie na webové stránky tretích subjektov.

9 Závěrečné ustanovenia

9.1 Aké oprávnenia máme k výkonu našej činnosti a kto nás pri nej kontroluje?

K predaju tovaru sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha inému povoľovaniu.

Živnostenskú kontrolu uskutočňuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru na ochranu spotrebiteľa uskutočňuje Česká obchodná inšpekcia (http://www.coi.cz/). Česká obchodná inšpekcia vykonáva aj kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov obhajujú aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu.

9.2 Ako vybavujeme sťažnosti a podnety?

Prípadné sťažnosti či podnety vybavujeme prostredníctvom nášho kontaktného e-mailu. Ďalej sa môžete obrátiť na subjekty uvedené v článku 7.1, a to aj bez nutnosti obracať sa najprv na nás. Vo vzťahu k našim zákazníkom nie sme viazaní žiadnymi kódexmi spávania, ani žiadne také nedodržiavame.

9.3 Aké máte práva pri vzniku spotrebiteľského sporu?

Ak ste spotrebiteľ a ak vznikne medzi nami spor zo zmluvy, ktorý sa nám nepodarí vyriešiť priamo, máte právo obrátiť sa s týmto sporom na Českú obchodnú inšpekciu (adresa: Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové sídlo: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefón: + 420 296 366 360) s cieľom mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môžete uplatniť najneskôr do 1 roka odo dňa, keď ste u nás prvýkrát uplatnili právo, ktoré je predmetom tohto spotrebiteľského sporu.

Pre podanie sťažnosti týkajúcej sa tovarov alebo služieb, ktoré ste u nás zakúpili, a na vyhľadanie subjektu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, môžete tiež využiť on-line platformu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.4 Čo by ste ešte mali vedieť?

Pri uzatváraní zmluvy sú použité prostriedky komunikácie na diaľku (najmä sieť internet). Náklady vzniknuté pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie alebo na telefónne hovory) hradíte sami. Tieto náklady sa nelíšia od bežnej sadzby vášho poskytovateľa služieb komunikácie na diaľku.

Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou medzi nami prebieha v písomnej forme, a to buď zaslaním e-mailom, doporučene poštou alebo osobným doručením. Z našej strany vám budeme doručovať na adresu elektronickej pošty, ktorá je uvedená v objednávke alebo vo vašom užívateľskom účte.

O spôsobe zabezpečenia spätného odberu použitých výrobkov, ktoré sú svojou povahou elektrozariadením, výbojkami alebo žiarivkami, vás budeme v súlade so zákonom č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, v znení neskorších predpisov, informovať.

V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré sa svojím zmyslom najviac blíži neplatnému, neúčinnému alebo nepoužiteľnému ustanoveniu. Neplatnosťou, neúčinnosťou nebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Meniť či dopĺňať zmluvu (vrátane obchodných podmienok) je možné iba písomnou formou.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 23. júla 2020.

TOPlist