Vitajte!

Všeobecné obchodné podmienky pre veľkoobchod

Tieto všeobecné obchodné podmienky pre veľkoobchod (ďalej len „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené prostredníctvom on-line obchodu TIPHARDWARE umiesteného na webovom sídle www.tiphardware.sk (ďalej len „webové sídlo“) medzi spoločnosťou

FB Handel und Service GmbH, se sídlem Nordstr. 11a, 02763 Zittau, Deutschland
IČ DPH: DE272197922
zapísanou do Obchodného registra pod HRB 33388, súdna príslušnosť Dresden, Deutschland

Adresa pre doručovanie: FB Handel und Service GmbH, P.O.BOX 8, 463 34 Hrádek nad Nisou, Česká republika

Telefonní číslo: +420 910 126 892

Kontaktní e-mail: info@tiphardware.cz

ako predávajúcim

a podnikateľom alebo právnickou osobou ako kupujúcim

(obaja ďalej spoločne tiež len ako „zmluvné strany“).

1 Úvodné ustanovenia

1.1 Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú základné práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní zmluvy o predaji tovaru alebo inej zmluvy tu uvedenej (ďalej spoločne len ako „zmluva“) prostredníctvom webového sídla, telefónu alebo e-mailu.

1.2 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v zmluve. Zmluvné ustanovenia majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok , za ktorého účinnosti vznikli. Práva a povinnosti zmluvných strán sa ďalej riadia Reklamačným poriadkom, Zásadami ochrany osobných údajov a podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom sídle najmä pri uzatváraní zmluvy. V otázkach tu neupravených sa vzťahy zmluvných strán riadia právnymi predpismi, najmä zákonom č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“).

1.3 Zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, ibaže sa strany výslovne dohodnú na inom jazyku.

1.4 Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi, a na právnické osoby. Na zmluvy uzatvárané so spotrebiteľom sa tieto obchodné podmienky neuplatnia, ale uplatnia sa Všeobecné obchodné podmienky pre maloobchod.

1.5 Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci zaplatením celej kúpnej ceny, nie však skôr, než tovar prevezme.

1.6 Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s ich obsahom súhlasí.

2 Objednávka a uzatvorenie zmluvy

2.1 Na webovom sídle je uvedený zoznam tovaru vrátane popisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. Prezentácia tovaru uvedená na webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nejedná sa o návrh predávajúceho na uzatvorenie zmluvy v zmysle ustanovenia § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka. Pre uzatvorenie zmluvy je nutné, aby kupujúci odoslal objednávku a aby došlo k prijatiu tejto objednávky predávajúcim.

2.2 Kupujúci vykonáva objednávku prostredníctvom webového sídla, prípadne iným spôsobom uvedeným na webovom sídle alebo podľa dohody zmluvných strán. Objednávka musí vždy obsahovať presný názov objednaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov tovaru, zvolený spôsob platby a dopravy a kontaktné údaje kupujúceho (meno a priezvisko či názov spoločnosti, identifikačné číslo, adresu pre doručovanie, telefónne číslo, e-mailovú adresu ). Kupujúci je povinný preukázať, že je podnikateľom, a to zadaním platného identifikačného čísla do objednávky.

2.3 Predávajúci nie je povinný prijatú objednávku potvrdiť. Nepotvrdená objednávka nie je pre predávajúceho záväzná. Predávajúci je oprávnený overiť si objednávku v prípade pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neoverenú objednávku môže predávajúci odmietnuť.

2.4 Zmluva je uzavretá okamihom, keď bolo kupujúcemu doručené prijatie záväznej objednávky zo strany predávajúceho.

2.5 V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho má predávajúci nárok na storno poplatok vo výške 50 % z ceny tovaru. Ak už predávajúci vynaložil v súvislosti so zmluvou náklady, patrí mu tiež náhrada týchto účelne vynaložených nákladov v plnej výške.

3 Dodacie podmienky

3.1 Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu dohodnutým spôsobom, riadne zabalené a vybavené potrebnými dokladmi. Ak nie je dohodnuté inak, sú doklady poskytované v českom, nemeckom alebo anglickom jazyku.

3.2 Na základe dohody zmluvných strán môže predávajúci zaistiť pre kupujúceho prepravu tovaru a poistenie tovaru počas prepravy. Cenu dopravy i poistenie je povinný hradiť kupujúci podľa platného tarifu dopravcu. Za dodanie tovaru kupujúcemu sa považuje odovzdanie tovaru prvému dopravcovi. Dodaním tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare.

3.3 Pred prevzatím tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a prípadné vady bezodkladne oznámiť prepravcovi. O vadách bude spísaný protokol. Ak nie je spísaný protokol o vadách, stráca kupujúci nároky plynúce z porušeného obalu tovaru.

3.4 Kupujúci je povinný bezodkladne po prevzatí tovaru skontrolovať tovar, najmä je povinný skontrolovať počet kusov tovaru a jeho kompletnosť. V prípade zistenia nesúladu je kupujúci povinný ho oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 pracovného dňa od prevzatia tovaru. Zistené vady je kupujúci povinný vhodným spôsobom zdokumentovať a túto dokumentáciu zaslať predávajúcemu spolu s oznámením vady.

3.5 Neprevzatím tovaru zo strany kupujúceho nie je dotknuté právo predávajúceho požadovať úhradu kúpnej ceny v plnej výške.

4 Platobné podmienky

4.1 Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar predávajúcemu mimo ďalších spôsobov uvedených na webovom sídle alebo individuálne dohodnutých aj niektorým z nižšie uvedených spôsobov:

  • v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere;
  • v hotovosti pri osobnom odbere na adrese sídla predávajúceho, prípadne pri osobnom odbere na výdajných miestach zmluvných partnerov predávajúceho;
  • bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na bankový účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry;
  • bezhotovostne po dodaní tovaru prevodom na bankový účet predávajúceho na základe daňového dokladu (faktúry) v dobe splatnosti uvedenej na faktúre.

Predávajúci je oprávnený neumožniť zaplatenie tovaru po dodaní tovaru. Tento spôsob platby je spravidla vyhradený pre stálych zákazníkov. Ak nie je dohodnuté inak, je faktúra zasielaná v elektronickej podobe na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke po expedovaní tovaru.

4.2 V prípade vystavenia faktúry je možné zmeniť fakturačné údaje kupujúceho len do okamihu vystavenia faktúry.

4.3 Pri platbe v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri bezhotovostnej platbe je cena splatná do siedmich dní od prijatia objednávky, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. Záväzok kupujúceho uhradiť cenu tovaru je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.4 Pri nedodržaní doby splatnosti podľa týchto obchodných podmienok môže byť kupujúcemu účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Nárok predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu omeškaním kupujúceho vznikla, tým nie je dotknutý.

4.5 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou ceny tovaru je predávajúci taktiež oprávnený pozastaviť ďalšie dohodnuté dodávky tovaru, a to až do okamihu úhrady všetkých splatných záväzkov kupujúceho.

4.6 Platba tovaru je možná v eurách (EUR).

5 Odstúpenie od zmluvy

5.1 Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu, ktorá už bola kupujúcim zaplatená, bezhotovostne na účet oznámený mu na tento účel kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak kupujúci žiadny do 5 dní od odstúpenia predávajúcemu neoznámi).

5.2 Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny tovaru dlhšie ako 4 týždne. Zároveň má v tomto prípade predávajúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny tovaru.

5.3 Ak odstúpi predávajúci od tejto zmluvy z dôvodu porušenia povinností kupujúcim, náleží mu storno poplatok vo výške 50 % hodnoty tovaru.

5.4 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru dlhšie ako 4 týždne od dohodnutého dňa dodania.

5.5 Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ohľadne tovaru, ktorý bol dodaný riadne, včas a bez vád.

5.6 Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a v prípadoch zmlúv dohodnutých elektronicky musí byť vykonané tiež elektronicky. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

5.7 Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán účinnosť.

6 Práva z chybného plnenia

6.1 Podmienky uplatnenia práv z chybného plnenia a záručnej zodpovednosti sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho.

7 Ochrana obchodného tajomstva a obchodnej politiky predávajúceho

7.1 Pri dojednávaní zmluvy a jej plnenia môžu byť kupujúcemu oznámené informácie, ktoré sú označené ako dôverné alebo ktorých dôvernosť vyplýva z ich povahy. Kupujúci sa zaväzuje tieto informácie najmä:

  • uchovávať ako dôverné;
  • neposkytnúť ich bez súhlasu predávajúceho inej osobe;
  • nevyužiť ich k inému účelu, než na plnenie zmluvy;
  • nevyužiť akýmkoľvek iným poškodzujúcim spôsobom.

7.2 Ďalej sa kupujúci zaväzuje, že nebude bez súhlasu predávajúceho zhotovovať kópie podkladov odovzdaných mu kupujúcim.

8 Registrácia na webovom rozhraní

8.1 Registráciou prostredníctvom registračného formulára na webovom rozhraní je založený užívateľský účet. Prístupové údaje do užívateľského účtu má povinnosť kupujúci uchovávať v tajnosti. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou.

Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri ktorého založenie boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môže predávajúci bez náhrady zrušiť. V prípade zmien v údajoch kupujúceho odporúča predávajúci previesť ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte.

8.2 Prostredníctvom užívateľského účtu môže kupujúci predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať užívateľský účet. Prípadné ďalšie funkcie užívateľského účtu sú vždy uvedené na webovom rozhraní.

8.3 Vezmite na vedomie, že predávajúci má právo užívateľský účet kupujúceho bez náhrady zrušiť, ak prostredníctvom účtu kupujúceho dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto obchodných podmienok.

9 Ochrana autorských práv, zodpovednosť a užívanie webového rozhrania

9.1 Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty vrátane obchodných podmienok, fotografie, obrázky, logá, programové vybavenie a ďalšie) je chránený autorským právom predávajúceho alebo právami ďalších osôb. Obsah kupujúci nesmú meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať pre ľubovoľný účel bez súhlasu predávajúceho či súhlasu držiteľa autorských práv. Predovšetkým je zakázané bezplatné či odplatné sprístupnenie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní.

Názvy a označenie výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

9.2 Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania kupujúci nesmie používať postupy, ktoré by mohli narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém.

Ak sa pri užívaní webového rozhrania dopustí kupujúci akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, je predávajúci oprávnený obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť kupujúceho prístup na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade je kupujúci ďalej povinní uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá jednaním kupujúceho podľa tohto odseku preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

Predávajúci upozorňuje na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opustenie webového rozhrania a na presmerovanie na webové stránky tretích subjektov.

10 Záverečné ustanovenie

10.1 Strany sa dohodli, že vzťah medzi nimi sa riadi českým právom (s vylúčením použitia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru).

10.2 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktoré sa svojím zmyslom najviac blíži neplatnému, neúčinnému alebo nepoužiteľnému ustanoveniu. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 22. mája 2018.

TOPlist