Vitajte!

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "Zásady") popisujú spôsob získavania, používanie a ďalšieho nakladania s osobnými údajmi získanými prostredníctvom webového rozhrania www.tiphardware.sk (ďalej len „webové rozhranie“)

Správca osobných údajov

FB Handel und Service GmbH, se sídlem Nordstr. 11a, 02763 Zittau, Deutschland
DIČ: DE272197922
apísaná v obchodnom registri pod HRB 33388, súdne príslušnosťi Dresden, Deutschland

Kontaktné údaje správcu osobných údajov

Adresa pre doručovanie: FB Handel und Service GmbH, P.O.BOX 8, 463 34 Hrádek nad Nisou, Česká republika

Telefonné číslo: +420 910 126 892

Kontaktný e-mail: info@tiphardware.cz

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Prosíme o dôsledné zoznámenie sa s týmito Zásadami, ktoré obsahujú dôležité informácie o nakladaní s vašimi osobnými údajmi a súvisiacich práv a povinností.

1 Úvodné ustanovenie

1.1 Čím sa riadime pri nakladaní s osobnými údajmi?

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Českej republiky a priamo uplatniteľné predpisy Európskej únie, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len „nariadenia“) a zákonom č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.2 Čo sú osobné údaje?

Osobnými údajmi znamenajú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobnými údajmi sú najmä (ale nie výlučne):

 • identifikačné údaje, ako napr. meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, prihlasovacie meno do užívateľského konta;
 • kontaktné údaje, ako napr. adresa bydliska (alebo doručovacia adresa), telefónne číslo, e-mailová adresa;
 • ďalšie údaje, ako napr. informácie získané pomocou súborov cookies, IP adresa (sieťový identifikátor) vrátane typu prehliadača, zariadenia a operačného systému, doby a počtu prístupov na webové rozhranie a ďalšie podobné informácie.

2 Získavanie a využívanie osobných údajov

2.1 Ako získavame vaše osobné údaje?

Svoje osobné údaje nám poskytujete najmä pri vyplnení objednávky (event. V rámci kontaktného formulára), prípadne pri zriadení užívateľského účtu. Pokiaľ dôjde k akejkoľvek zmene vašich osobných údajov, informujte nás o tom prosím.

Pri návšteve a užívaní webového rozhrania môže ďalej dochádzať na získavanie a uchovávanie niektorých osobných údajov prostredníctvom súborov cookies. Viac o súboroch cookies sa dočítate v článku 5 týchto Zásad.

2.2 Na akom základe a na aké účely spracovávame vaše osobné údaje?

 • Osobné údaje zadané pri objednávaní tovaru môžeme bez vášho výslovného súhlasu spracovávať na základe a za účelom uzavretie a plnení zmluvy, teda za účelom dodania tovaru. Ďalej môžeme tieto údaje spracovávať na základe a za účelom splnenie našich zákonom stanovených povinností (najmä evidenčný povinnosti, archivácia daňových dokladov a pod.) A na základe nášho oprávneného záujmu pre ochrany našich právnych nárokov.
 • Osobné údaje zadané pri založení užívateľského účtu môžeme bez vášho výslovného súhlasu spracovávať na základe plnenia zmluvy a výlučne na účel umožnenie prístupu, správy a vedenie užívateľského účtu.
 • Vašu e-mailovú adresu sme oprávnení bez vášho výslovného súhlasu využiť na základe nášho oprávneného záujmu pre zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa nášho tovaru podobného tomu, ktoré ste si od nás objednali. Zasielanie obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť.
 • Ak nám k tomu potvrdením na webovom rozhraní dáte súhlas, môžeme vaše osobné údaje zadané na webovom rozhraní, najmä pri vyplnení objednávky alebo pri založení používateľského účtu spracovávať za účelom zasielania obchodných oznámení a priameho marketingu, prípadne za ďalšími účely, s ktorými ste výslovne súhlasili. Ak ste mladší ako 16 rokov, je potrebné, aby súhlas udelil váš zákonný zástupca. V prípade pochybností si môžeme vyžiadať potvrdenie o vašom veku.
 • Vašu e-mailovú adresu a informáciu o Vami zakúpenom tovare môžeme využiť na základe nášho oprávneného záujmu za účelom kontroly a zlepšenia nášho tovaru, a to prostredníctvom služby "Overené zákazníkmi" spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. Vaša e-mailová adresa bude odovzdaná spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., a to za účelom zaslania hodnotiaceho dotazníka v rámci služby "Overené zákazníkmi". Tento dotazník vám bude na e-mailovú adresu zaslaný po uskutočnení nákupu v intervaloch určených spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o. a môžete v ňom hodnotiť kvalitu našich produktov.
 • Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies spracovávame na základe vášho súhlasu (ktorý môžete udeliť potvrdením na webovom rozhraní potom, čo ste boli na používanie cookies upozornení a mali ste možnosť zoznámiť sa s týmito Zásadami). Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies sme oprávnení spracovávať aj v prípade, že ďalej užívate webové rozhranie aj potom, čo ste boli na spracovanie týchto osobných údajov upozornení. Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies využívame na základe nášho oprávneného záujmu aj na účely vykonávanie užívateľskej podpory, zlepšovanie našich služieb vrátane analýzy správania užívateľov a marketingu.

Použiť vaše osobné údaje na iný účel, než pre ktorý boli získané, môžeme len na základe vášho súhlasu.

2.3 Ako dlho údaje využívame?

Osobné údaje zadané v rámci objednávanie tovaru alebo v rámci registrácie využívame len na dobu potrebnú pre výkon zmluvy a splnenie právnych povinností, resp. pre ochranu našich právnych nárokov.

Ak nám udelíte výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov alebo ak užívame vašu e-mailovú adresu pre zasielanie obchodných oznámení a / alebo kontrolu a zlepšovanie našich a nášho tovaru v súlade s predchádzajúcim článkom, budú údaje využité po dobu fungovania webového rozhrania, na ktorom budeme ponúkať tovar obdobné tým, ktoré vám boli poskytnuté.

3 Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

3.1 Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Ak spracovávame vaše osobné údaje len na základe vášho súhlasu (tj. bez iného zákonného dôvodu), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov je možné kedykoľvek, a to:

 • prostredníctvom e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu;
 • písomne formou listu zaslaného na našu doručovaciu adresu;
 • v prípade obchodných oznámení - spôsobom, ktorý je uvedený v každom e-mailu obsahujúcim obchodné (kliknutím na odhlasovací odkaz alebo iným spôsobom).

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov vykonávaného do doby odvolania súhlasu so spracovaním.

3.2 Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo nás požiadať o informáciu, či vykonávame spracovanie vašich osobných údajov. Ak vaše údaje spracovávame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a najmä tieto informácie:

 • účel spracovania;
 • kategórie spracovávaných osobných údajov;
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené;
 • doba, po ktorú budú osobné údaje uložené.

Na vašu žiadosť vám poskytneme kópiu spracúvaných údajov. Za ďalšie kópie vám môžeme účtovať administratívny poplatok neprevyšujúci náklady spojené s vyhotovením a odovzdaním týchto ďalších kópií.

3.3 Právo na opravu

Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požadovať bezodkladnú nápravu, tj. Opravu nesprávnych údajov a/alebo doplnenie neúplných údajov.

3.4 Právo namietať proti spracovaniu

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, pokiaľ je spracovávame na účely priameho marketingu vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracovania osobných údajov. Po vznesení námietky prestaneme vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávať.

3.5 Právo na výmaz ("právo byť zabudnutý")

Máte právo požadovať, aby sme vaše osobné údaje zmazali, pokiaľ:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracúvané;
 • ste odvolali súhlas so spracovaním;
 • ste vzniesli námietky proti spracovaniu osobných údajov;
 • osobné údaje boli spracovávané nezákonne.

Ak neexistujú zákonné dôvody pre odmietnutie vymazanie, sme povinní vašej žiadosti vyhovieť.

3.6 Právo na obmedzenie spracovanie

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, pokiaľ:

 • popierate presnosť svojich osobných údajov;
 • je spracovanie nezákonné a vy namiesto výmazu žiadate o obmedzení spracovaní osobných údajov;
 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov;
 • vznesiete námietku proti spracovaniu.

Pri obmedzenia spracovania sme iba oprávnení vaše osobné údaje uložiť; ďalšie spracovanie je možné len s vaším súhlasom, alebo zo zákonných dôvodov.

Ak je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu námietky proti spracovaniu, trvá obmedzenie po dobu nutnú pre zistenie, či sme povinní vašej námietke vyhovieť.

Ak je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu popretia presnosti údajov, trvá obmedzenie po dobu overení presnosti údajov.

3.7 Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na získanie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ich odovzdanie inému správcovi osobných údajov.

3.8 Ako môžete svoje práva uplatniť?

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov. Všetky informácie a úkony vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu.

Pri ochrane vašich osobných údajov vám vyjdeme maximálne v ústrety. Ak však s vybavením nebudete spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad na ochranu osobných údajov (http://www.uoou.cz), ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov. Toto ustanovenie sa nedotýka vaše oprávnenie obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

Ak sa najmä vaše bydlisko, miesto výkonu zamestnania alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov nachádza mimo Českou republiku v inom členskom štáte Európskej únie, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný úrad v tomto členskom štáte.

4 Správa a zpracování osobních údajů

4.1 Kto vaše osobné údaje spracúva?

Sme správcom osobných údajov v zmysle nariadenia.

V rozsahu, aký je potrebný pre splnenie zmluvy alebo ďalších povinností, sme oprávnení vaše osobné údaje odovzdávať aj ďalším osobám, napr. dopravcom alebo ďalším osobám podieľajúcim sa na splnení zmluvy či našich povinností. Prípadne môžeme poveriť aj iné spracovateľa a príjemcu osobných údajov. Kto konkrétne vaše osobné údaje spracúva, vám oznámime tiež na základe vášho dotazu. Vaše osobné údaje nebudú odovzdávané do štátov mimo Európskej únie.

Vaše osobné údaje ďalej spracováva:

 • Google, Inc.
 • Heureka Shopping s.r.o
 • Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (DPD)
 • Uloženka s.r.o.
 • VS Hosting s.r.o.

4.2 Ako osobné údaje spracovávame?

Osobné i ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

5 Súbory cookies

5.1 Čo sú to cookies?

Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú fungovanie webového rozhrania.

Nie všetky cookies zhromažďujú osobné údaje; niektoré len umožňujú správne fungovanie webového rozhrania. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.

Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania.

5.2 Aké cookies a na aké účely je webové rozhranie využíva?

Webové rozhranie používa relačné (dočasné) cookies, ktoré sú automaticky mazané po ukončení prezerania webového rozhrania. Ďalej využíva trvalé cookies, ktoré zostávajú vo vašom zariadení, kým je nevymažete.

Cookies, ktoré využíva webové rozhranie, sú nasledujúce:

 • cookies prvej strany – tieto cookies sú priradené k doméne nášho webu; jedná sa o nevyhnutné cookies a výkonnostné cookies, môžu byť dočasné alebo trvalé;
  • nevyhnutné cookies – umožňujú navigáciu na webovom rozhraní a využívanie základných funkcií, nijako vás neidentifikujú a nejedná sa o osobné údaje;
  • výkonnostné cookies – slúži pre analýzu spôsobu využívania webového rozhrania (počet návštev, čas strávený na webovom rozhraní a pod.); údaje získané týmito cookies sú anonymné;

Tieto Zásady sú platné a účinné od 22.05.2018

TOPlist